درباره پروژه

 

پروژه گلخانه شرکت گلدشت بکاء با ۲۵۲۰۰ مترمربع در شهرستان پاکدشت قرار دارد. این پروژه به صورت کلید تحویل EPC و با کاربری تولید محصولات صیفی در نظر گرفته شده و در حال حاضر در مرحله نصب قرار دارد.

عنوان پروژه:گلخانه شرکت گلدشت بکاء
کارفرما:گلخانه شرکت گلدشت بکاء
طراحی و ساخت: GSA Greenhouse
نصب: GSA Greenhouse
وضعیت:در حال نصب
مکان:تهران، پاکدشت
مساحت: ۲۵۲۰۰ مترمربع